Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met Actuma.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 “Opdrachtnemer”: Actuma.nl, zoals gedeponeerd bij KvK

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (incl. e-mail) binnen 4 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 4 weken plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

Artikel 4: Extra werkzaamheden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 6: Voltooiing

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

6.2 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportering

7.1 De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet of overeenkomst geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 8: Wijziging

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

9.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

9.4 De opdrachtgever en of reseller onthoudt zich ervan de werknemer gedurende de periode van detachering en een periode van 24 maanden na afloop van de opdracht een employee van Opdrachtnemer in dienst te nemen of op andere basis dan via de opdrachtnemer in te zetten ten behoeve van de onderneming. Hij staat ervoor in dat aan hem gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen onthouden. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de (oud) opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 75.000, te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag dat hij of de aan hem gelieerde onderneming in gebreke blijft de onregelmatige toestand te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid voor de uitlener om vergoeding te vragen van de geleden schade.

Artikel 10: Exclusiviteit

10.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

11.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, sales guides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

11.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract is Opdrachtgever verplicht geleverde geoptimaliseerde pagina’s van haar website te verwijderen en aan opdrachtnemer retour te zenden.

11.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte digitale documenten, codes, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

11.6 Indien de door opdrachtnemer ontwikkelde of aangepaste of bewerkte programmatuur functionaliteiten biedt die kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van Eindgebruikers, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten binnen de programmatuur volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met artikel 11.7a Telecommunicatiewet inzake cookies en de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.7 Opdrachtnemer heeft, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om opdrachtgever te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van Eindgebruikers waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Opdrachtnemer hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kan hieraan door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel X.1 blijft in dat geval onverkort van toepassing.

11.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door Opdrachtgever en/of derden welke is ontstaan als gevolg van en/of die op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van (het gebruik van) de programmatuur aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van Eindgebruikers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder kan Opdrachtgever Opdrachtnemer in dit kader nimmer aansprakelijk houden voor aan Opdrachtgever door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.”

Artikel 12: Contractsduur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijenuitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

12.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

12.4 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;

b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

13.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven (80 euro per uur) van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten.

13.3 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, doorbelastingen vanuit derden ten uitvoer van de dienstverlening (bijvoorbeeld Search Engines) etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 14: Betalingstermijn

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

14.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.5 Diensten van Opdrachtgever zullen periodiek achteraf worden gefactureerd. In de regel per periode van drie maanden voor de Search Engine Advertising.

14.7 Freelance of opdrachten op projectbasis zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren

14.6 Indien Opdrachtgever niet of niet op tijd betaalt, zoals in lid 1 tot en met 7 is bepaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 15: Incassokosten

15.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

a) fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages;

c) door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;

d) inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;

e) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;

f) het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;

g) storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, aanbieders van meetsystemen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

16.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade (bijvoorbeeld door clickfraude), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade (bijvoorbeeld door search spam), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

16.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17: Overmacht

17.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

17.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Specifieke bepalingen betreffende Search Engine Marketing (SEM)

18.1 Betreffende het product Search Engine Marketing (SEM) behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Search Engine Ranking gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 30 positie worden gestreefd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Search Engine Ranking als Advertising geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

18.2 SEA: Afgegeven inschattingen door Opdrachtnemer ten aanzien van clickprijzen, posities woordenlijsten etc. zijn indicatief en er kunnen bij afwijking derhalve geen rechten aan worden ontleend door Opdrachtgever.

18.3 SEA: Opdrachtgever kan bij overschrijding van een afgegeven maximumbudget tot een maximaal 20% geen aanspraak maken op restitutie door opdrachtnemer.

18.4 Voor de diensten op het gebied van Search Engine Advertising geldt, in afwijking van artikel 12.3, een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen.

18.5 Opdrachtnemer is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Yahoo! Search Marketing.

Artikel 19: Apparatuur/Software

19.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten (in bijvoorbeeld pdf en zip bestanden) kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 20: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

20.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 21: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.